Писмо до министър-председателя на Република България с позиция и предложения на туристическия бранш във връзка с разпространението на COVID-19

11 март 2020                                                                                                                                                                                 ДО:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПОЗИЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ

ВЪВ ВРЪЗКА с ПРЕТЪРПЕНИ СЕРИОЗНИ ЗАГУБИ ВСЛЕДСТВИЕ НА КОРОНА ВИРУС  COVID 19

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Долуподписаните организации, представляващи над 300 000 постоянно заети работници на постоянни трудови договори  в туристическата индустрия изразяват сериозно безпокойство относно  катастрофалните  последствия, които COVID-19 вече генерира върху всички сектори на туристическата индустрия в световен мащаб и внасят следните предложения за справяне с кризисната ситуация в българския туризъм.

Туризмът е от стратегическо значение за Eвропейската  икономика заради    многопластовото въздействие върху икономическия растеж, трудовата заетост и социалното развитие; неговият принос като ключов за българската икономика сектор, осигуряващ над 12% от БВП и повече от 11% от работните места в страната е признат в Националната стратегия  за устойчиво развитие на туризма в Република България, 2014-2030 г.

Според Световната организация по туризъм, международният туризъм се оценява като най-засегнат сектор, а COVID-19 – като гранична кулминация на действащите върху туристическата индустрия в последните месеци други геополитически, търговски и социални напрежения.

Шокът от глобалната епидемия, непрекъснато разширяващия се списък на отменени полети и нови рискови дестинации с противоречиви предупреждения за пътуване повлия драматично върху поведението и на българските потребителите.

Последвалата лавина от анулации на туристически пътувания и  масирана отмяна на организирани делови прояви, корпоративни и културни събития и  на територията на България генерира огромни загуби за българския туристически бизнес, които –  на фона на  ниската ликвидност в сектора застрашават с финансовата стабилност  не само малките и микро туристически предприятия.

На основание на горното, като се позовава водещата роля  на туризма като фактор за устойчиво  развитие и икономически растеж, и на призива на Световната Организация на туризма за неговото приоритетно включване във възстановителните  програми на правителствата  и дейностите на международни организации и донорски институции, долуподписаните организации отправят настоятелно искане на помощ към българското правителство за предприемане на спешни, последователни  и координирани мерки  за смекчаване на икономическите и финансови въздействия на световната епидемия  върху  българския туристически бизнес.

Като подчертават, че бързата реакция е от съществено значение, долуподписаните организации предлагат провеждане на спешна работна среща, за обсъждане на най-неотложните действия за предотвратяване на финансов колапс на българския туризъм.

По време на срещата, която предлагаме да бъде проведена без отлагане в рамките на следващите няколко дни с участието на Министерство на туризма, Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социални грижи, Комисия за Финансов надзор  и други държавни органи по Ваша преценка, бихме искали да представим конкретни предложения за преодоляване на извънредната ситуация и последващо стабилизиране на сектора.

С цел съхраняване на работни места, предотвратяване на фалити и  спасяване на критичен брой засегнати бизнеси по цялата верига на туристически доставки предлагаме:

  1. Българската държава да поеме разходите за социални осигуровки, дължими от работодател и работник по изплащаните от работодателите трудови възнаграждения за срок от 12 месеца, считано от 01.04.2020 г.;
  2. Безлихвено отсрочено плащане на ДДС за период от 12 месеца, считано от 01.04.2020 г.;
  3. Безлихвено отсрочено плащане на местен данък и такса смет за период от 12 месеца, считано от 01.04.2020 г.;
  4. Осигуряване на целеви финансов ресурс не по-малък от 200 млн. лева чрез Българска банка за развитие за рефинансиране на кредити на туристическия сектор към търговски банки;
  5. Мораториум върху влизане сила на промените в Наредба 18  от 2018 г. за  12 месеца, считано от 01.08.2020 г.
  6. Иницииране от страна на българското правителство на финансов инструмент за подпомагане на туристическия бранш в България чрез използване на европейски средства.

Като Ви благодарим предварително за Вашата ангажираност, далновидност  и държавническа мъдрост, оставаме в очакване на Вашата покана за провеждане на среща и детайлно обсъждане на предложенията с цел предотвратяването на щети, излагащи на екзистенциален риск всички компании и заетите в рамките на индустрията.

 

С уважение,

Даниела Стоева

Председател на УС на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти

 

Светлана Атанасова

Председател на УС Българска асоциация на туристическите агенции

 

Венцислав Кръстев

Председател Сдружение Туризъм

Председател на Българска Хотелиерска и ресторантьорска асоциация

 

Полина Карастоянова

Изпълнителен директор

Национален борд по туризъм

 

Сийка Кацарска

Председател на УС на Български съюз по балнеология и СПА туризъм

 

Теодора  Жилкова

Изпълнителен директор

Българско конгресно бюро