КБТБ: Спешни краткосрочни мерки за справяне с кризата в туристическия бранш

 • Запазване на ставката от 9% ДДС;
 • Мярката 60/40 да продължи да се прилага и да бъде модифицирана „при доказан спад на оборота от 20% спрямо 2019 г.“;
 • Достъп до финансиране от грантове по линия на ЕС;
 • Спешно стартиране на енергийна помощ за бизнеса;
 • Кредити за туристическите предприятия, които да минават през Българската банка за развитие и да са под надзора на Министерство на икономиката;
 • Провеждане на позитивна ваксинационна кампания със стимули за ваксинация, чрез ваучери за туристически услуги (хотели, ресторанти и туроператори);
 • При действието на „Зелен сертификат“, той да важи за всички български граждани, съответно за всички публични дейности и услуги;
 • „Зеленият сертификат“ да отпада в областите, които излизат от „Червената зона“ на актуалната интерактивна карта за разпространение на COVID-19 за страната;
 • Предприемане на действия за изчистване на негативните практики с дружества за колективно събиране на отчисления за авторски права, като Музикаутор и Профон и налагането на по-справедливо отчитане на използвания ресурс и намаляване на ставките до поносими за бизнеса нива;

Основните приоритети в дългосрочен план пред КБТБ

 • Обединение на туристическия сектор, чрез изменение на закона за туризма и създаване на консолидирана организация (по модела на Камарата на строителите, Националната лозаро-винарска камара и други представителни браншови организации, с функции и правомощия, уредени в българското законодателство);
 • Създаването на „Камара на предприемачите в заведенията за хранене и развлечения“, което ще доведе до предвидимост и сигурност в сектора, като същата ще защитава интересите и подпомага за развитието на бранша, съдейства и улеснява комуникацията с държавните институции при разработване на програми и проекти свързани с дейността, и др.;
 • Формулиране на нова стратегия за развитието на туристическата индустрия в

България 2022-2032 г., чрез провеждане на международен конкурс за съвместна работа на Министерство на туризма с консултант с доказан световен опит и репутация;

 • Учредяване на национална маркетингова и рекламна организация, която провежда професионална дейност на международния туристически пазар (по модела на Хърватия и други европейски страни, чрез която се постига висока конкурентоспособност на дестинацията);
 • Изготвяне съвместно с горецитираните организации на стратегическа рамка за позиционирането на дестинацията в определени сегменти в т.ч. конгресния туризъм, за привличане на големи международни и бизнес събития, чрез осигуряване на фондове за тази дейност, както и да бъдат извършени промени в законодателството, там където се налага и по отношение на публично-частните партньорства.