Кандидатстване по проект BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лв.

Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 15.03 2021 г.

Допустими кандидати: малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 2019 г., които
следва да отговарят на следните условия:

 • отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и
  средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно
  определението за микро-, малки и средни предприятия;
 • са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
 • са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до
  месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне
  20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. Не е
  задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е
  регистриран спад от поне 20%;
 • имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на
  които да са извършвали стопанска дейност;
 • са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са извършвали стопанска дейност през 2018 г.
  и 2019 г.;

Продължителността на изпълнение на проекта е 3 (три) месеца, считано от датата на влизане
в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ВАЖНО: Изплащането на безвъзмездната помощ е предвидено да бъде извършвано след
одобрението от страна на Управителния орган на документ „Информация за приключване
на проекта“ – документ, описващ изпълнението на дейностите по проекта.
Предприятията, получили подкрепа, се очаква да продължат дейността си поне 3 месеца
след приключване на проекта.

По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си
икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа
на данни за 2019 г.
Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в нeдопустими сектори и в допустими
сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ се предоставя само за дейностите
в допустимите сектори като кандидатът (бенефициентът) следва да води отделна
счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите,
свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в
недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по
настоящата процедура.