ВАЖНО: ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА ОПАКОВАНИ СТОКИ

Промени закони

Важно: дружество, което пуска на пазара опаковани стоки, е длъжно да поиска да бъде вписано в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 13 от Закон за управление на отпадъците /ЗУО/, като заяви подлежащите на вписване данни чрез Национална информационна система за отпадъците (НИСО).

За вписване в регистъра, заинтересованите лица подават по електронен път в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) следната информация:
1. наименование и единен идентификационен код (ЕИК);
2. търговски марки, които лицето използва в страната (когато е приложимо);
3. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на улица/булевард и електронен адрес;
4. лице за контакт, включително телефон и електронен адрес;
5. вид на материала на опаковките, които пуска на пазара, съгласно приложение № 2;
6. начин на изпълнение на задълженията – индивидуално или чрез колективна система, включително наименованието на организацията по оползотворяване, в която членува;
7. използван начин на продажба.
В двумесечен срок от влизането в сила на постановлението лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, предоставят информацията по чл. 74 от НООО на изпълнителния директор на ИАОС. (ПР, § 9).
Задължението е във връзка с Постановление № 419 от 14 декември 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, обн. в ДВ, бр. 100, от 16.12.2022 г., счл.74 на новата Глава осма „УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА ОПАКОВАНИ СТОКИ“
За повече информация: vsavov@law-tax.bg / 0886 354 656 / адв. Валентин Савов