Решение № 319 на Столичния общински съвет от 10.06.2021 година

За временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица – наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Лицата, страни по действащи договори за наем на общински
нежилищни имоти, сключени с кмета на Столична община, респективно с
кметовете на райони, и ползвателите на общински нежилищни имоти не
дължат заплащане на договорената наемна цена за срока, през който са
преустановили своята дейност в наетия обект, но за срок не по-дълъг от
периода от 01.06.2021 година до 01.10.2021 година.

Вижте цялостното решение ето тук.