ЧЛЕНСТВО

Членовете в БАЗ са редовни, асоциирани и почетни.

Редовни членове на Сдружението могат да бъдат юридически лица и еднолични търговци, които притежават или управляват заведения за хранене или развлечения, включително, но не само клубове, барове, заведения и т.н., както и сдружения и туристически организации, туроператори, организации, обединения и представителства, асоциации, браншови, съсловни и други организации, търговци и юридически лица, и други които имат сходен или обслужващ бизнеса на членовете на Сдружението или които имат сходен интерес и споделят целите на Сдружението.

Асоциираните членове са физически или юридически лица, които споделят целите на Сдружението, но не отговарят на изискванията за редовни членове.

Почетните членове на БАЗ се избират от Управителния съвет, като те могат да бъдат публични фигури и лица с принос в постигане на целите на БАЗ.

 

Кандидатите за членство могат да подадат молба до УС по приложения образец на следния имейл: association.zavedenia@gmail.com

Заявление за членство в Сдружение БАЗ