СТРУКТУРА

БАЗ е сдружение с нестопанска цел, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  Органи на БАЗ са Общото събрание, Управителният съвет и Председателят на Управителния съвет.  Общото събрание се състои от всички пълноправни членове.

Председатели на УС: Ричард Алибегов, Павлин Петров

Управителен съвет: Ричард Алибегов, Стоян Радулов, Мартин Михайлов, Павлин Петров, Валентин Савов