Ресторантьорството и хотелиерството сред топ 4 сектори с най-голям дял по добавена стойност

По предварителни данни на НСИ сферите на първичния туризъм – ресторантьорство и хотелиерство са сред групата от секторите, които са донесли най-висок БВП за изминалата 2019-та година. В тази икономическа групировка влизат също и дейностите – търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи.

Ресторантьорството и хотелиерството са главните пера, без които не би било възможно изпълнение на цялостни стратегии за туристическо развитие. Тези сфери сред водещите, които предоставят най-голяма както парична, така и морално-етична добавена стойност за обществото.

Предварителни статистически данни на НСИ за стойности на БВП от 2019г.