НСТС обсъди ЗИД на кодекса за социално осигуряване осигуряване

Днес НСТС обсъди ЗИД на кодекса за социално осигуряване, внесен от Искрен Веселинов и група н.п. Със законопроекта се предлагат промени в две насоки – заслване контрола на пенсиите за инвалидност и възможност за телковите решения да бъдат обжалвани пред административните съдилища с оглед облекчаване дейността на НЕЛК. НСТС не постигна единодушна подкрепа по внесения законопроект.

Допълнение на методиката на линията на бедност – с проекта се предлага допълване на методиката, като в условията на спад на макроикономическата обстановка министъра на труда да предлага размер не по-малък от определения за предходната година и в съотвествие с възможностите на бюджета. НСТС не постигна единодушна подкрепа по внесения проект на постановление.

По 3 т. – определяне размера на линията на бедност за 2021 г. определянето на размера се извършва на основание на методиката. НСТС също не постигна единодушна подкрепа по внесения законопроект.

Мярката 60:40 – обсъди се внесената от МТСП анализ на изпълнението на постановление номер 55 на МС. Анализът сочи, че мярката в значителна степен е допринесла за запазването на заетостта в РБ на национално ниво за периода май-юни 2020 г. Запазена е заетостта на над 182 хил. лица или около 7,7% от наетите на трудово правоотношение. В цифрово отношение това са около 185 млн. лв. За сектор туризъм тази мярка бе преформатирана в 80:20. В сектор туризъм са запазени над 18 хил. работни места и са изплатени над 22 млн. лв – около 22,6 млн.

Т.5 – ЗИД на закона за чужденците в РБ. С него се прецизират процедурите, които касаят пребиването на граждани на трети държави на територията на РБ с цел заетост, сезонни работници, високо квалифицирани работници със синя карта на ЕС, преместени във вътрешно корпоративния трансфер работници, научни работници, студенти , стажанти и др., с оглед правилното транспориране в българското законодателство на Директива 2012-98 на ЕС и ЕП. И тук не е на лице единодушна подкрепа.