Ликвидна помощ за ресторантьори

 • Вид финансиране: оборотно финансиране
 • Кредитополучатели: ресторантьори, включително стартиращи
 • Специфични характеристики: 
  • Възможност за финансиране на дружества с просрочени задължения до 90 дни;
  • Да работи на счетоводна печалба през 2018 г. и 2019 г., ако не е стартиращ бизнес в този период;
  • Възможност за финансиране на предприятия, които са на оперативна загуба за една от двете години – 2020 г. или 2021 г. (на база предварителни отчети за 2021 г).
 • Вид кредити: 
  • Револвираща кредитна линия;
  • Кредит овърдрафт;
  • Кредит с погасителни вноски (за оборотни цели).
 • Цел на кредита:
  • Оборотен капитал за средства, необходими за разплащане на материални запаси, заплати, разходи за труд и режийни разходи в т.ч. разходи за наем и за реклама;
  • За рефинансиране на съществуващи задължения към държавата и към доставчици;
  • За рефинансиране на съществуващи задължения към финансови институции (в т.ч. и с просрочия до 90 дни);
  • За освежаване и обновление.
 • Максимален размер:
  • Кредитна линия и стандартен кредит за оборотни средства:
   • за дружества с персонал до 49 души – до 500 000 лева
   • за дружества с персонал от 50 до 249 души – до 750 000 лева 
  • Кредит овърдрафт: до 250 хил. лева
 • Срок:
  • До 60 месеца – за кредитна линия и кредит овърдрафт
  • До 48 месеца – за стандартен кредит за оборотни средства
 • Гратисен период: 12 месеца
 • Обезпечение: с възможност за 70% гаранция от Паневропейския гаранционен фонд
 • Прогнозен лихвен процент: от 2,82%, съгласно профила на кредитополучателя

За повече информация: +359 2 930 6333

https://bbr.bg/bg/kontakti/