Браншът ще сигнализира Омбудсмана на Република България за грубото потъпкване на правото на труд на всички заети в сектора

От името на своите служители, браншът ще сигнализира Омбудсмана на Република България за грубото потъпкване на правото на труд на всички заети в Бранша с регионални или други заповединалагащи мерки, които са дискриманционни и за които няма каквито и да било доказателства, че ефективно огхраничават разпространението ан Ковид-19;

БАЗ ще сезира и Кoмисията за борба с дискриминацията за установяване дискриминационния характер на всички мерки, налагани от Министъра на здравеопазването и Директора на РЗИ, които целенасочено и необосновано налагат рестрикции само на ведин бранш -този на заведенията;
БАЗ ще организира и предявяването на искове за обезщетяване на вреди от всички адресати на незаконосъобразните заповеди на Министъра на здравеопазването и съответните директори на РЗИ по места.
Република България е правова държава, която се управлява на основание Конституцията и законите на страната. Считаме, че потъпкването на основни човешки права, като правото на труд, правото на собственост, свободната стопанска инициатива, може да бъде напаравено само и единствено на оснвоание на закона със законосъобразни и целесъобразни заповеди. Ограниченията, които се налагат с тези заповеди следва да са обосновани, достатъчни и съразмерни на целите, които постига, както и годни да постигнат тези цели. Нито една от наложените мерки не отговаряше и не отгиоваря на тези законови изисквания. Дори повече, мерките не бяха последователни и им липсваше каквато и да била логика.